Termeni și condiții

I. PĂRŢILE ACORDULUI

1. PRESTATORUL, denumit generic “WAMELEON DESIGN” reprezentat prin una dintre firmele de mai jos:

 • W FOR WAMELEON SRL, CUI: 36449389, J14/473/2017, cu sediul în Malnaș-Băi, jud. Covasna, Str. Principală 108.

şi

2. BENEFICIARUL, persoana fizică sau juridică care achiziţionează online produsele puse la dispoziţie de către PRESTATOR,

denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”

având în vedere că :

• PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI produsele;
• BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea produselor

au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

II. OBIECTUL ACORDULUI

1. Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea online de către PRESTATOR a produselor, BENEFICIARULUI.

III. DURATA ACORDULUI

1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a produselor puse la dispoziţie de către PRESTATOR şi încetează la data comunicată în prealabil BENEFICIARULUI pe site-ul https://wameleon.com sau subpagini ale acestuia.

IV. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

 1. Prețurile produselor vor fi cele comunicate pe paginile de vânzare individuale pentru fiecare produs în parte. 
 2. Plata se va putea face online, cu cardul și se achită integral în momentul plasării comenzii sau numerar în momentul preluării coletului de la firma de curierat.
 3. Nu se acceptă plata în rate.
 4. Prețurile conțin TVA. PRESTATORUL este plătitor de TVA.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

V.1. PRESTATORUL se obligă:
1.1. Să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI produsele, așa cum sunt ele prezentate pe paginile de vânzare.
1.2. Să ofere produsele solicitate în cele mai bune condiții şi la termenele comunicate în prealabil BENEFICIARULUI şi stabilite în mod unilateral de către PRESTATOR
1.3. Să livreze produsele comandate de către BENEFICIAR în termen de 10 zile.

2. BENEFICIARUL se obligă să:
2.1 Să achite prețul convenit pentru produsele comandate.
2.2 Să nu ofere date incorecte sau false pe tot parcursul comunicării cu PRESTATORUL.

VI. RĂSPUNDERE

1. Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.

VII. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

1. BENEFICIARUL se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informaţii rezultate din/în legătură cu clauzele prezentului contract sau altor aspecte confidenţiale aparţinând PRESTATORULUI, de care BENEFICIARUL a luat la cunoştinţă în orice mod pe durata contractului.
2. BENEFICIARUL declara si inteleg ca vor folosi informatiile confidentiale care le parvin pe parcursul executarii prezentului Contract numai in interesul si in scopul indeplinirii obligatiilor sale contractuale si se obliga sa nu le transmita tertilor, indiferent de motiv si indiferent de forma in care ar putea fi transmise.
3. În cazul în care se dovedește că au încălcat obligația de confidențialitate, vor datora Beneficiarului penalități egale cu prejudiciul cauzat.
4. Orice declaraţii sau interviuri, precum şi dezvăluirea oricăror informaţii către media în legatură cu cursul se poate face de BENEFICIAR numai cu acordul prealabil al PRESTATORULUI.
4. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra CĂRŢILOR sunt proprietatea exclusivă a PRESTATORULUI şi sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.

VIII. ÎNCETAREA

1. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:
1.1.prin ajungerea la termen;
1.2. prin acordul scris al ambelor parti;
1.3. prin rezilierea contractului.

2. În cazul în care se dovedeşte că plata a fost FRAUDULOASĂ, PRESTATORUL va sesiza organele abilitate.

IX. LIVRAREA

Livrarea se va efectua prin firma de curierat în maxim 10 zile de la data comenzii.

X. POLITICA DE RETUR/ANULARE

Produsele achiziționate de pe site-ul www.wameleon.com pot fi returnate conform Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (denumită în continuare O.U.G. 34/2014).

Astfel, în termen de 14 zile de la primirea produsului comandat fie de către dumneavoastră, fie de către o terță persoană numită de către dumneavoastră, alta decât transportatorul, aveți dreptul legal de a renunța la cumpărarea produsului, fără penalitati și fără invocarea unui motiv.

Pentru informaţii sau soluţionări vă rugăm sa ne scrieţi un mesaj pe office@wameleon.com

XI. FORŢA MAJORĂ

1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului şi să ia toate masurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
3. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contact fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XII. ALTE CLAUZE

1. BENEFICIARUL nu va fi îndreptătit să cesioneze şi/sau să transfere drepturile şi/sau obligaţiile rezultând sau derivând din curs către un terţ fără consimţământul scris şi prealabil al PRESTATORULUI.
2. Părţile înţeleg şi acceptă ca toate sumele primite din parteneriate, promovari şi/sau publicitate în legătură cu cursul ce face obiectul prezentelor termeni şi condiţii revin exclusiv PRESTATORULUI.
3. În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a serviciilor contractate, conform art. IV, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online.
4. Părţile înţeleg şi declară expres că, în situaţia în care BENEFICIARUL nu participă la toate orele sau nu îşi îndeplineşte în mod exact, integral şi la timp toate task-urile şi misiunile oferite lui de către PRESTATOR, acesta nu beneficiază de „GARANŢIE SUCCES CURS”, în cazul în care aceasta există.
5. Părţile înţeleg ca în cazul retragerii din program a BENEFICIARULUI, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.
6. Întârzierea în plata mai mult de 3 zile da dreptul PRESTATORULUI de a întrerupe accesul la serviciile furnizate până la achitarea sumelor cuvenite, conform art. IV.

XIII. DOCUMENTELE ACORDULUI

1. Prezentele termeni şi condiţii

2. Orice altă informaţie de pe https://wameleon.com/

XIV. LITIGII

1. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
2. În cazul în care părţile nu reuşesc pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de la sediul Beneficiarului.

XV. CLAUZE FINALE

1. Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngradită a părţilor.
2. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.
3. Modificarea prezentelelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către BENEFICIAR fără acordul scris al părţilor contractante.
4. Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.
5. Prezentele termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.
6. Prezentelor termeni şi condiţii nu aduce atingere nici unui alt contract încheiat între Părţi.

Politică cookies

 

Începând cu intrarea în vigoare a Regulamentului European 2016/679 privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), vizitatorii site-urilor web au dreptul să fie informați în mod specific și la zi despre toate datele care sunt colectate despre ei, scopul colectării ca și despre unde și cui sunt transmise aceste date.

Site-urile web aparținând certSIGN folosesc cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. “Cookie”-urile au rolul de a facilita accesul și livrarea serviciilor folosite de utilizatorii de Internet, precum personalizarea anumitor setări (limba, țara, prețuri afișate în moneda națională). “Cookie”-urile, pe baza informațiilor pe care le adună despre utilizatori, îi ajută pe deținătorii de site-uri să își eficientizeze produsul astfel încât acesta să fie cât mai ușor accesat de către utilizatori și de asemenea, cresc gradul de eficiență a publicității online.

Cookie (“browser cookie” sau “HTTP cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la Internet (computer, telefon mobil, tabletă etc.) și este instalat prin solicitarea emisă de un web-server unui browser (ex: Firefox, Chrome).

Noile reguli impuse de GDPR au un impact direct și asupra politicii noastre cookie, pe care o actualizăm cu această ocazie.

Prin această politică intenționăm să vă informăm despre:

 • Ce tip de cookie-uri există pe site-urile noastre,
 • Cât timp persistă acestea în browser-ele vizitatorilor,
 • Ce date urmăresc aceste cookie-uri,
 • Care este scopul final al acestor cookie-uri (funcționalitate, preferințe, statistici, marketing etc.),
 • Unde sunt trimise datele și cu cine sunt partajate,
 • Cum se poate refuza utilizarea cookie-urilor și cum se pot schimba ulterior setările browser-elor legate de cookie-uri.

Regulamentul GDPR permite stocarea de cookie-uri pe echipamentele dumneavoastră daca sunt strict necesare pentru buna funcționarea a siteului web. Acest site web folosește diferite tipuri de cookie-uri. Anumite cookie-uri sunt instalate de către terți. Vă puteți modifica sau retrage în orice moment consimțământul dat în Politica de cookie.

Puteți afla mai multe despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale și despre cum ne puteți contacta din Politica de Confidentialitate.

În cazul în care doriți o setare mai granulară a cookie-urilor, acest lucru se poate face din setarile browser-ului. Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se gasesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browser-ului web.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare sau puteți folosi opțiunea “ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii:

Pentru a ști tot ce trebuie despre cookie-uri, inclusiv cum le puteți sterge de pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră, vă rugăm să accesați: https://www.cookiebot.com/en/internet-cookies/

Facem parteneriat cu Microsoft Clarity și Microsoft Advertising pentru a surprinde modul în care utilizați și interacționați cu site-ul nostru web prin valori de comportament, hărți termice și reluare a sesiunilor pentru a îmbunătăți și comercializa produsele/serviciile noastre. Datele de utilizare a site-ului web sunt capturate folosind module cookie primare și terțe și alte tehnologii de urmărire pentru a determina popularitatea produselor/serviciilor și a activității online. În plus, folosim aceste informații pentru optimizarea site-ului, în scopuri de fraudă/securitate și publicitate. Pentru mai multe informații despre modul în care Microsoft colectează și utilizează datele dvs., vizitați Declarația de confidențialitate Microsoft.